• Условия за ползване

    Общи условия на сайта

    Oбщи условия за ползване на

    ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на LBT.BG

     

    1. ПРЕДМЕТ

     

    Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на LBT.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

     

    1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.lbt.bg

    2.1.  БФП ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Даскал Манол 7-11, ЕИК 203830291.

      

    3.ДЕФИНИЦИИ

    3.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

    3.1.1. получава достъп до Съдържанието, чрез комуникационните средства, предоставени от LBT.BG (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с LBT.BG и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

    3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;

    3.1.3. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия LBT.BG 3.2   Продавач - LBT.BG

    3.4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса LBT.BG

    3.5.   Платформата – Сайта

    3.6.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

    3.7. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на LBT.BG за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от LBT.BG.

    3.10.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между LBT.BG и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки от Платформата.

    3.11.   Стока(-и), находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

    3.12.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки, през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).

    3.14.   Съдържание

    • цялата информация на Платформата, която е достъпна, чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
    • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към LBT.BG, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
    • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на LBT.BG на Клиента, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
    • информацията на Платформата, свързана със Стоките и прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

     

    • данни относно Продавач на Платформата.

    3.15.   Транзакция – действието от страна на LBT.BG по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

    3.16.   Описание на стоките – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

    3.17.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

    3.18. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

    3.19.   Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.

    3.20.   Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки  на Платформата.

    3.21. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

     

    4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    4.1.   Общите условия на LBT.BG обвързват всички Клиенти на Платформата.

    4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

    4.3.   LBT.BG си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

    4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

    4.5.   LBT.BG полага  усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, LBT.BG  уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

    4.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от LBT.BG се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

    4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

     

    5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

    5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока а през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на LBT.BG  в транспортните документи на продукта.

    5.2.   LBT.BG ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление LBT.BG прави по електронен път (имейл)

    5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи LBT.BG уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

    5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

    5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният документ ( платежният документ, издаван от куриерската фирма, при предаване на стоката ), за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде издаден по електронен път.

     

    6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

    6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

    6.2. LBT.BG си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на LBT.BG или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към наш сътрудник, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи LBT.BG не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

    6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с LBT.BG на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

    6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

    6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, LBT.BG си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

    6.6.  LBT.BG може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

    6.7.     Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) без включено ДДС, тъй като ЛБТ ЕООД издава опростени фактури.

    6.8.   В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, обслужваща клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

    6.9.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

    6.10. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

     

    7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

    7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

     

     

    8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

    8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на LBT.BG.

    8.2 LBT.BG има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

    8.3.   Нищо в сключения между LBT.BG и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на LBT.BG последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на LBT.BG върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на LBT.BG.

    8.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

    8.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на LBT.BG за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между LBT.BG и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на LBT.BG, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

    8.6.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на LBT.BG няма да се счита за съгласие от страна на LBT.BG да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от LBT.BG.

    8.7.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от LBT.BG.

     

    9.ПОРЪЧКА

     

    9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата, чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

     

    9.2.   Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

     

    9.3. Потвърждавайки Поръчката LBT.BG потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

     

    9.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на LBT.BG във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на LBT.BG да предостави тези данни на съответния доставчик, за да извърши физическата доставка.

     

    9.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на LBT.BG да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

     

    9.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

    • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
    • Дублирани поръчки.
    • Съмнения за злоупотреба с платформата.

     

    9.7.   Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с LBT.BG на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на LBT.BG тук. В този случай, куриер, изпратен от LBT.BG, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента

     

    9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

     

    9.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

     

    9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от LBT.BG, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

      

     

    10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

     

    10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

     

    • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

     

    • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

     

    • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

     

    • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

     

    • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

     

    • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

     

    • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

     

    • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

     

     

     

    11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

    11.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на LBT.BG, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от LBT.BG: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

     

    11.2 С предоставянето на свои данни на LBT.BG (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват LBT.BG или трети лица, които са куриерски, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

     

    1. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

    12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

     

    12.2.   Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

     

    12.3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

    12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

    12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

    • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
    • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
    • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

    12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

    • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
    • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
    • Наличност на Стоки 

     

    13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

     

    13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни.

     

    13.2.   Крайната сума за плащане се сумира от цената на продукта и цената на доставката.


    13.3.   При поръчки от физически лица - плащанията се извършват с наложен платеж, при приемане на стоката.

     

    13.4.   При поръчка, която изисква фактура, плащанията се извършват с банков превод за стоката и наложен платеж – за сумата на доставката.

     

    13.5.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

     

    13.6.   LBT.BG издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана на Платформата от LBT.BG. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път, в оригинал.

      

    13.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

      

     

     

     

    14.ДОСТАВКА НА СТОКИ

    14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

     

    14.2.   Продуктите се изпращат в оригиналната им опаковка, създадена от производителя. Съпътстващия документ представлява платежна разписка от Еконт, с името на продукта, цената, данните на фирмата и клиента. Тази разписка важи със силата на гаранционна карта. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл titlalbt@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

     

    14.3.   (1) LBT.BG ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България, на цените обявени от Куриерската фирма. LBT.BG предоставя на своите клиенти отстъпка от стандартните куриерски услуги, но не взима отношение към размера на определените разносни тарифи.

    (2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от LBT.BG се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

    (3)  Цената на доставката, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката и се попълнят коректно всички полета. В случай, че полетата не са попълнени коректно, системата не може да изчисли доставната цена и е възможно да не се визуализира.

    (4) Възможно е преизчисляване на доставната цена, от страна на куриерската фирма, след входирането й в разпределителния офис.

     

    1. ГАРАНЦИИ

    15.1.   Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

     

    15.2.  LBT.BG работи със сключено споразумение с куриерска фирма Еконт, която от своя страна издава платежни документи, при предаване на стоката. Тази разписка важи със силата на гаранционна карта. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл titlalbt@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

     

     15.3. LBT.BG поема разходите по ремонта, но не и куриерските такси за изпращане към сервиза (гр. София).

     

    15.4. В рамките на гаранционната поправка влизат фабрични дефекти, неизправност при зареждане или връзка с аксесоарите, прилежащи към комплекта.

     

     

    16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

    16.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

     

     

     

    1. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

    17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока или Услуга.

      

    17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

     

    • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

     

    • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

     

    • да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

     

    • да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

     

    • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

     

    • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

     

    • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

     

    • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като LBT.BG;

     

    • да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

     

    • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

     

    17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

     

    17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

     

    • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;

     

    • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

     

    • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

     

    • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като LBT.BG.

     

    17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от LBT.BG, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на LBT.BG.

     

    17.7. В случай, че LBT.BG констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

     

    17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение формуляра за връщане на продукт. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от страницата „Връщане на продукт“

     

     

    18.ОТГОВОРНОСТ

    18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

     

    19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

    Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е публикувана в сайта, секция „Новини“.

     

    1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

    LBT.BG използва бисквитки, към които всеки клиент може да упражни правото си на съгласие или на несъгласие, да вижда в бъдеще продукти, от продуктовата гама на сайта, базирани на неговото потребителско търсене в LBT.BG.

     

    21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

    21.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

     

    21.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

     

     

    1. 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

    Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между LBT.BG и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани, пред компетентните български съдилища.

     

    23. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЕРАЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

     

    23.4.   Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейския Парламент относно изискванията за екодизайн приложими за пералните машини за домашна употреба.

     

    23.5.   Референтни стойности

    Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за перални машини за домашна употреба, по отношение на енергийния разход, ефективност на прането и шумовите емисии предадени по въздуха по време на пране/изцеждане чрез центрофугиране на стандартната програма от 60 градуса за памучно пране, с пълно зареждане е идентифицирана както следва (*) :

     

    23.5.1. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3 kg:

    (a) енергиен разход: 0,57 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което отговаря на един общ годишен разход на енергия от 117,84 kWh/година, от който 105,34 kWh/година за 220 цикъла и от 12,5 kWh/година при режимите с ниска консумация на енергия;

    (b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е 8 580 литра/година за 220 цикъла;

    (c) индекс на ефективността на пране: 1,03 ≥ I w > 1,00;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (900 rpm): не са налични.

     

     

     

    23.5.2. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3,5 kg:

    (a) енергиен разход: 0,66 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 134,50 kWh/год., от който 122,00 kWh/год за 220 цикъла и 12,5 kWh/год. при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е. 8 580 литра/година за 220 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 100 rpm): не са налични.

     

    23.5.3. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 4,5 kg:

    (a) енергиен разход: 0,76 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 152,95 kWh/година, от който 140,45 kWh/година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 40 литра/цикъл, т.е. 8 800 литра/година за 220 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW.

     

     

    23.5.4. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 5 kg:

    (a) енергиен разход: 0,850 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 169,60 kWh/година, от който 157,08 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 39 литри/цикъл, т.е. 8 580 литри/година за 220 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW.

     

     

    23.5.5 Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 6 kg:

    (a) енергиен разход: 0,90 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 178,82 kWh/ година, от който 166,32 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 37 литри/цикъл, т.е. 8 140 литъра/ година за 220 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): не е налично.

     

     

    23.5.6. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 7 kg:

    (a) енергиен разход: 1,05 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 201,00 kWh/ година, от който 188,50 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 43 литри/цикъл, т.е. 9 460 litri/ година pentru 220 de cicluri;

    (c индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;

    (e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;

    (f) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (за вградените перални машини за домашна употреба).

     

     

    23.5.7. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 8 kg:

    (a) енергиен разход: 1,200 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 234,26 kWh/ година, от който 221,76 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 56 литри/цикъл, т.е. 12 320 литри/ година за 220 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на пране: I w de 1,03;

    (d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;

    (e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.

     

     

    24.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ НА СЪДОМИЯЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

    24.1.   Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1016/2010 на комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейскя Парламент и на Съвета относно изискванията за екодизайн приложими за съдомиялните машини.

    24.2.   Референтни стойности

    Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за миялни машини за домашна употреба, по отношение на енергииния раход, ефективност на миенето и шумовите емисии предадени по въздуха по време на миене/изсушаване, на шумовите емисии е идентифицирана както следва:

    24.1. Миялни машини за домашна упореба за 15 комплекта (вграден модел):

     

    (a) енергиен разход: 0,88 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 268,9 kWh/година, от който 246,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри на година за 280 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.

     

    24.2.2 Миялни машини за домашна упореба за 14 комплекта (компактен вграден модел):

    (a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/ година, din care 232,4 kWh/ година pentru 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

     

    24.2.3. Миялни машини за домашна упореба за 13 комплекта (компактен вграден модел):

    (a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/година, от който 232,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 42 dB(A) re 1pW.

     

    24.2.4. Миялни машини за домашна упореба за 12 комплекта (компактен вграден модел):

    (a) енергиен разход: 0,950 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 278,5 kWh/година, от който 266 kWh/година за 280 цикли на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия

    (b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/година за 280 цикъла;

     

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

     

    24.2.5. Миялни машини за домашна упореба за 9 комплекта (вграден модел)

    (a) енергиен разход: 0,800 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 236,5 kWh/година, от който 224 kWh/ година за 280 цикъла за миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

     

    (b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/ година за 280 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    1. d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;

    ( шумови емисии предавани по въздуха: 44 dB(A) re 1pW.RO 11.11.2010 Официален Вестник на Европейския Съюз L 293/39.

    24.2.6. Миялни машини за домашна упореба за 6 комплекта (вграден модел):

    (a)енергиен разход: 0,63 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 208,5 kWh/година, от който 196 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 7 литри/цикъл, т.е. 1 960 литри/ година за 280 цикъла;

    (c) ндекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d инекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.

    24.2.7. Миялни машини за домашна упореба за 4 комплекта (самостоятелен модел)

    (a) енергиен разход: 0,51 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 155,3 kWh/ година, от който 142,8 kWh/година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

    (b) разход на вода: 9,5 литри/цикъл, т.е. 2 660 литри/ година за 280 цикъла;

    (c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;

    (d) индекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;

    (e) шумови емисии предавани по въздуха: 53 dB(A) re 1pW.

     

    1. 25. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

     

    Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

     

    Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

       

    25.4. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

     

  • Марки

  •  © 2014 ЛБТ ЕООД

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат